Billedet på sidehoved
image
Billedet på sidehoved

Nordskolen

Nordstjernen

 • Snødevej 138, 5953 Tranekær
 • Skole: 30561426 bh.have 63516510
 • sule@langelandkommune.dk
 • 5798007069087

 

Læreplan for Børnehuset:

 

 

Værdier

Det gode børneliv i Børnehuset Nordstjernen

Hos os er det værdifuldt…….

 • At opleve tryghed og omsorg
 • At føle sig inkluderet

- Alle børn skal opleve sig som en del af

  fællesskabet

 • At føle sig anerkendt

          - Alle børn skal opleve sig hørt, set og forstået

 • At være i et udviklende læringsmiljø

Vores pædagogiske principper:

 • Vi har et anerkendende sprog
 • Vi vægter det sociale aspekt højt
 • Vi udfordrer børnene motorisk såvel ude som inde
 • Vi støtter barnets læring i dagligdagens gøremål
 • Vi støtter barnet i udvikling af kreativitet og fantasi
 • Vi bruger vores traditioner i det pædagogiske arbejde
 • Vi praktiserer en spisekultur med fokus på praktiske opgaver, fælles spisning, dialog og hensyntagen til hinanden
 • Vi går udenfor hver dag – udeliv er højt prioriteret
 • Indretningen af vores stuer understøtter barnets udvikling og leg

Læringsforståelse:

 • At læring tager udgangspunkt i såvel planlagte forløb som spontane ideer fra både børn og voksne
 • At læring er procesorienteret - læring foregår i interaktion – voksen/barn og barn/barn
 • At læring finder sted i planlagte/rammesatte læringsmiljøer
 • At læring foregår ved gentagelser og øvelse
 • At læring formidles med udgangspunkt i barnets alders- og udviklingstrin

Børnemiljø:

Børnehuset Nordstjernen arbejder på fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Dette har dannet rammen for indretningen af institutionen. Med øje for barneperspektivet har vi etableret forskellige pædagogiske rum og områder, som udfordrer og stimulerer det enkelte barn både fysisk, psykisk og æstetisk. Vi har valgt en aldersopdelt struktur, hvor rummenes indretning og inventar tilgodeser den specifikke aldersgruppe. Vi er opmærksomme på at rummenes indretning/ funktion kan justeres ud fra børnegruppens sammensætning og behov.

Fysisk

 • Rummene udfordrer og stimulerer børnenes udvikling
 • Børnene lærer at kende rummenes muligheder gennem leg, udforskning og aktiviteter
 • Udelivet udfordrer børnenes sanser og motorik

Psykisk

 • Børnene bliver hilst på og mødt med anerkendende tilgang
 • Børnenes hverdag foregår i et inkluderende miljø
 • Børnene får oplevelsen af at være en del af et fællesskab

Æstetisk

 • Børnene bliver stimuleret via rummenes udsmykning og indretning: Bl.a. egen kunst, billeder, plakater, aktiviteter etc.
 • De traditionsbundne aktiviteter stimulerer børnenes kreativitet, fantasi og forståelse for året gang
 • Legepladsen appellerer til uforudsigelighed og sansemæssige oplevelser

Sikre at børnemiljøet er en integreret del af hverdagens daglige gøremål og aktiviteter, og desuden indtænkt i øvrige planlagte emner og aktiviteter.

Alsidig personlig udvikling:

Læringsmål:

 • At udvikle selvværd og selvtillid
 • At udvikle selvstændighed og turde tage udfordringer op
 • At få kendskab til og udvikle personlige kompetencer
 • At udvikle ansvarlighed i forhold til egne og andres interesser

Indikatorer: Målene kan bl.a. registreres ved, at barnet…..

 • Udtrykker og viser, hvad det vil og kan både verbalt og non-verbalt
 • spørger til andre
 • hjælper og støtter andre
 • kan trøstes og falde til ro
 • bevæger sig fra trygge rammer til mere ukendte rammer
 • håndterer andre børns udfordringer og afvisninger
 • kan sige fra
 • kan udsætte egne behov og acceptere årsagen
 • opfordre og invitere andre til at være en del af fællesskabet

Praksis:

 • Af- og påklædning tilrettelægges individuelt og kravet til barnets egen indsats højnes i takt med barnets alder.
 • Hverdagen tilrettelægges under hensyntagen til barnets alder, behov og kompetencer. Vi råder og vejleder barnet i tvivlsituationer.
 • Ved samlinger gives barnets mulighed for at fortælle egne historier og oplevelser uden afbrydelse.
 • Vi støtter barnet i at rydde op efter egne og andres aktiviteter.
 • Vi tilrettelægger praksis således at barnet får mulighed for at afprøve fysiske færdigheder. F.eks. gymnastiksal, cykling, boldspil, kamplege, gåture.
 • Børnene inkluderes i institutionens hverdag, planlagte aktiviteter og traditioner

Metoder:

 • AI – stjernebarn, ”den gode historie”
 • Inklusion
 • Læringsmiljø
 • Barneperspektiv
 • Tegn på læring

 

Krop og bevægelse:

Læringsmål:

 • At udvikle kropsbevidsthed
 • At udvikle motoriske færdigheder: fin- og grovmotoriske
 • At stimulere sanserne
 • At have glæde ved at bruge sin krop

Indikatorer:

 • Handler kropsligt i overensstemmelse med sproglige opfordringer – fx forstå en besked og reagere derpå
 • At kunne udtrykke følelser kropsligt – vrede, glæde m.m.
 • At være selvhjulpen; tager initiativ til toiletbesøg, af- og påklædning m.v.
 • At mestre to el. flere forskellige bevægelser samtidig
 • At mestre grundbevægelserne: gå, løbe, kravle, hoppe m.m.
 • At være vedholdende i motoriske udfordringer og udfoldelser

Praksis:

 • Vi skaber rum for fysiske aktiviteter såvel ude som inde: Gymnastiksal, puderum, legeplads m.v.
 • Vi stimulerer finmotorikken ved klipning, tegne, perler, plus-plus m.m.
 • Vi stimulerer sanserne: madlavning, gåture, vandlege, gymnastiksal, musik m.v.
 • Vi udfordrer børnene kropsligt og motorisk ved planlagte aktiviteter: Pudekamp, olympiade, cykelbane, motorikbane, lege på legepladsen, m.v.

Metoder:

 • Motorikbane/motoriktest
 • Læringsmiljøer: fx indretning af legeplads og udnyttelse af gymnatiksal
 • Barneperspektiv
 • Inklusion
 • AI

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Læringsmål:

 • At få kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer: Sang, bevægelse, drama, historielæsning, værkstedsaktiviteter m.v.
 • Kreativt miljø
 • At deltage i traditionelle og kulturelle begivenheder
 • At få kendskab til egen og andres kultur
 • At forstå etiske og moralske emner og dilemmaer

Indikatorer:

 • At udforske og lege hverdagens situationer og oplevelser: fx rollelege, professionslege m.v.
 • Fantasilege
 • Eksperimenterer med forskellige materialer
 • Deltager i de forskellige aktiviteter ud fra egne kompetencer
 • Skelne ml. godt og ondt, rigtigt og forkert, sandhed og løgn
 • Tillid til omgivelserne og hinanden

Praksis:

 • Børnene får historier, fortællinger, sang, musik, kreative aktiviteter og drama
 • Vi fejrer traditioner hen over året, egne såvel som årstidens: Æggkogning, jul, fastelavn, kulturuge, årlig udflugt m.v.
 • Vi er opmærksomme på omgangstonen ml. voksen/barn, barn/barn og voksen/voksen: Vi hilser på hinanden og viser opmærksomhed og respekt
 • Vi snakker med børnene om grundlæggende værdier og normer: Dialog, højtlæsning, sange

Metoder:

 • AI
 • Værkstedsaktiviteter
 • Sang og bevægelse
 • Historiefortælling
 • Inklusion
 • Barneperspektiv
 • Læringsmiljø
 • Tegn på læring

Sociale kompetencer:

Læringsmål:

 • At kunne opnå og fastholde sociale relationer
 • At udvikle positiv adfærd og ansvarlighed i forhold til egne og andres interesser
 • At indgå i samspil med andre og forstå fællesskabets sociale spilleregler

Indikatorer:

 • Hjælper andre, viser omsorg, trøster og genetablerer venskaber
 • Kan/vil være en del af fællesskabet på trods af uenigheder
 • Overholder aftaler og regler i adfærd, leg og spil
 • Lytter, fortæller, svarer, spørger og deltager i samtaler, leg og aktiviteter
 • Tager kontakt til andre børn med ønske om at lege, snakke og være sammen
 • Samarbejder og indgå kompromisser

Praksis:

 • Vi er rollemodeller for børnene
 • Institutionsmiljøet skal være positivt og anerkendende: Vi taler pænt til hinanden, hilser på hinanden og behandler hinanden ordentligt
 • Vores daglige aktiviteter planlægges bl.a. med fokus på udvikling af sociale kompetencer: f.eks.
  1. Ved frokost: Vi spiser sammen, snakker sammen og venter på hinanden
  2. Motorikbane: Lærer at tage hensyn til hinanden
  3. Samling: Lytte til hinanden, vente på hinanden, inspireres af hinanden
  4. Spontane aktiviteter og lege: Vi griber børnenes egne ideer og videreudvikler dem for at styrke fællesskabet, samarbejdet og udvise gensidig omsorg
 • Snakker om konflikter og løsningsmuligheder med børnene
 • Vi sætter ord på følelser for at skærpe forståelsen, respekten og omsorgen for hinanden

Metoder:

 • Barneperspektiv
 • AI
 • Inklusion
 • Læringsmiljø
 • Tegn på læring

Sproglig udvikling:

Læringsmål:

 • Støtte barnet i dets sproglige udvikling, verbalt som nonverbalt
 • At kunne kommunikere med sin omverden og skabe sproglig kontakt
 • At kunne give børnene mulighed for at indgå i en leg og påvirke den
 • At kunne forstå sprogets regler
 • At kunne tilegne sig viden og færdigheder
 • Styrke barnets personlige, kognitive og sociale udvikling
 • At give børnene ny viden for at styrke sprogtilegnelsen
 • At kunne forstå sprogets nuancer

Indikatorer:

 • Kan gøre sig forståelig og blive forstået- Verbalt: sætte ord på fx at være glad, ked af det – Nonverbalt: fx vise vrede, glæde, gråd
 • Fortæller om drømme og fantasier
 • Anvender og leger med lyde og ord
 • Bruger sproget i lege og til at løse problemer og konflikter
 • Genkender bogstaver og tal
 • Kan genfortælle oplevelser og historier sammenhængende
 • Kan bruge betegnelserne hvem, hvad, hvor, hvordan og hvorfor
 • At kunne sætte ord på både egne og andres følelser

Praksis:

 • Vi holder samling, hvor børnene lærer at lytte, fortælle og modtage kollektive beskeder
 • Generelt sætter vi ord på alt, hvad der sker i dagligdagen : Aktiviteter, følelser, praktiske gøremål, konflikter, traditioner, omgangstonen etc.
 • Vi synger, laver rim og remser, læser historier, fortæller historier, spiller spil, giver børnene motoriske udfordringer
 • Gennem kulturelle oplevelser udvikler, stimulerer og udvider vi barnets begrebsverden. Bl.a. ved kulturuge, teaterforestillinger, traditionsbundne arrangementer og højtider
 • Vi bruger dialogisk læsning
 • Vi samtaler med barnet i hverdagen, både spontane og strukturerede samtaler

Metoder:

 • AI
 • Sprogvurdering
 • Sprogkuffert
 • Barneperspektiv
 • Tegn på læring
 • Inklusion
 • Sprogpakkens temaer: fx Dialogisk læsning, samtaler i hverdagen

Natur og naturfænomener:

Læringsmål:

 • At have glæde ved oplevelser i naturen
 • At skabe interesse for naturen og naturfænomener
 • At børnene tilegner sig viden og erfaring om årstiderne
 • At lære børnene at værne om naturen
 • At eksperimentere med naturens materialer
 • At få indsigt i dyr og planters livsbetingelser

Indikatorer:

 • At kunne kombinere oplevelser i naturen med bevægelse og leg
 • At kunne sanse naturen og udtrykke glæde ved dens mange aspekter
 • Viser med sin adfærd respekt for dyr og planter
 • Leger og anvender naturens materialer
 • Interesserer sig for naturfænomener: Sne, regn, ild, sol, torden, måne og stjerner
 • Interesserer sig for døgnets og årstidernes skiften
 • Kan sætte navne på nogle dyr, planter og naturfænomener

Praksis:

 • Vi tager naturen ind i huset: Udstoppede dyr, blade, frugter etc.
 • Vi snakker med børnene om forskellen på affald, hvad der må kastet i naturen og ikke må
 • Vi kælker, slås med sne, hopper i bladbunker, og lugter naturens dufte
 • Vi laver forsøg, hvor at gengive naturfænomener: Fx regn, nat/dag, snesmeltning
 • Vi har lavet en vandkanal på legepladsen til at eksperimentere og lege med vandet og dets muligheder

Metoder:

 • Indretning af legeplads
 • AI
 • Barneperspektiv
 • Inklusion
 • Inddragelse af relevant litteratur
 • Tegn på læring

Børn med specielle behov:

Læringsmål:

 • At skabe et inkluderende miljø
 • At understøtte det enkelte barns ressourcer og hermed udvikle dets kompetencer
 • At skabe et forudsigeligt og overskueligt miljø
 • At anerkende og respektere forskellighed
 • At understøtte og styrke børn med særlige sproglige vanskeligheder
 • At tilpasse hverdagen og aktiviteterne der hvor barnet er både kompetence – og udviklingsmæssigt
 • At få kendskab til Nordstjernens struktur og stueskift

Indikatorer:

 • At kunne indgå og trives i Nordstjernens dagligdag
 • At føle sig set, hørt og forstået og oplever sig som en del af fællesskabet
 • Vise omsorg og medfølelse for andre
 • Handler selvstændigt og hensigtsmæssigt i den givne kontekst
 • Kan bruge sproget både verbalt og nonverbalt
 • At udvikle ordforråd og forstå sprogets nuancer

Praksis:

 • Indgå i dialog om barnets specielle behov og handle ud fra det
 • Vi har fastlagte rutiner for dagen
 • Vi sætter ord på alle handlinger fx ”nu skal vi på legepladsen”, ”jeg vil gerne have, du tager din flyverdragt på” etc.
 • Vi sætter ord på følelser fx ” Jeg kan se du er ked af det”, (henvendt til andet barn)” kan du se at Line er ked af det” etc.
 • Vi taler pænt til hinanden, lærer at vente på tur og på hinanden
 • Vi laver daglige, ugentlige og årlige aktiviteter fx:
 1. Daglige: Borddækning, spiser sammen på stuen, af- og påklædning
 2. Ugentlige: Vi har et ugeskema med musik, værksted, motorik osv.
 3. Årlige: Traditionsbundne aktiviteter fx fastelavn, æggekogning etc.
 • Kulturuge: Et fælles emnevalg danner ramme om ugens forløb 1 gang årligt. Et samspil børn/voksne imellem på tværs af alder og udvikling. Her etableres roller, ønsker og drømme
 • Vi snakker om stueskift f.eks. hvornår de skal skifte og hvad man skal kunne
 • Alle bliver set og hørt uanset anderledes væremåde og evner fx hvis et barn har svært ved at udtale sig, venter vi på dets svar og retter ikke fejl men gentager sætningen/ordet el hvis et barn har svært ved noget, giver vi det tid til at forstå det og være med på dets egen måde

 

Metoder:

 • Inklusion
 • AI
 • Barneperspektiv
 • Tegn på læring

Vi anvender generelt den samme pædagogiske teori og praksis på alle børn, men har en særlig fokuseret indsats på børn, som har specielle behov og dermed har brug for yderligere hjælp og støtte.

 

Dokumentation

Som dokumentation for evaluering bruger vi følgende:   

 • Børnenes egne produkter:

     Rummene er overvejende udsmykket med børnenes egne produkter. Det er en     anerkendende måde at værdsætte børnenes kreativitet på.

 • Foto:

Det er tænkt som information til forældrene, og kan medvirke til at skabe dialog med deres barn om dets hverdag i Nordstjernen. Hjælper børnene til at huske deres hverdag og sætte ord på den.

 • Barnets mappe:

Vi tilstræber at samle en mappe med tegninger, fotografier, små historier, beskrivelser af ture mv., som barnet har oplevet i deres børnehavetid.

 • Tavleinformationer

Korte informationer om dagens aktiviteter og vigtige beskeder.

 • I-portalen:

Et webbaseret afkrydnings- og informationsredskab

 • Forældresamtaler:

Vi tilbyder en årlig samtale til forældrene om deres barns trivsel og udvikling

 • Logbøger:

Den Gode Historie

 • Faglige refleksioner over det enkelte barns udvikling:

Fast punkt på p-møder, hvor vi udveksler fælles observationer, informationer og refleksioner om børnene

 • Tegn På Læring:

En metode som vi bruger til dokumentation og evaluering af udvalgte aktiviteter og temaer

 • Velkomstfolder:

Information til nye forældre og interesserede

 • Månedsplan:

Hver stue tager udgangspunkt i en fast månedsplan

 • Læreplan